Algemeen

 

Welkom bij de website van de Stichting Juckema Siderius Fonds.

 

De Stichting Juckema Siderius Fonds is in 1968 bij testament in het leven geroepen door Ane Jukema, voorheen notaris te Workum, in 1971 overleden te Leeuwarden.

Sindsdien is de Stichting actief werkzaam in de provincie Fryslân.

De stichting is gevestigd in Leeuwarden.

 

 

Ane Jukema is overleden te Leeuwarden op 19 mei 1971.

Op 5 augustus 1971 is het driehoofdig bestuur door de Arrondissementsrechtbank van Leeuwarden benoemd. Sindsdien voert het bestuur het beheer over de nalatenschap van Ane Jukema conform de doelstelling zoals vermeld in diens testament.

 

Doelstelling

 

Artikel 2 van de Stichtingsakte geeft het doel van de Stichting weer en luidt thans als volgt:

 

Artikel 2.

De Stichting heeft ten doel:

Uitsluitend het algemeen maatschappelijk belang binnen de provincie Fryslân te dienen en te dien einde als zodanig zelf werkzaam te zijn of uitkeringen te doen, een en ander op de wijze als het bestuur goed zal vinden. De stichting zal laatstgemelde uitkeringen eveneens kunnen doen aan andere rechtspersonen gevestigd binnen Nederland die een algemeen maatschappelijk belang dienen.

 

 

Beleid

 

De hoofdlijnen van het gevoerde en actuele beleid kunnen als volgt worden samengevat:

 

Beheer

 

Het feitelijk beheer van de nalatenschap heeft plaats gevonden door het vermogen grotendeels aan te wenden voor de aankoop van onroerende goederen. Een gering deel van het vermogen is belegd in obligaties en spaargelden.

 

Op dit moment wordt het onroerende goed grotendeels gevormd door de eigendom van landbouwgronden. Deze zijn deels in pacht en grotendeels in erfpacht gegeven. Met de opbrengst van de pachtgelden en het resultaat van de beleggingen verwerft de stichting de nodige middelen om het vermogen in stand te houden en fondsen te creëren  om uitkeringen te doen.

 

Het beleid is er nu en in de komende jaren op gericht om met de opbrengsten het vermogen in stand te houden en uitvoering te geven aan de doelstelling van de stichting: het doen van uitkeringen ten nutte van het algemeen maatschappelijk belang binnen de provincie Fryslân en in voorkomende gevallen aan andere rechtspersonen gevestigd in Nederland.

 

Uitvoering doelstelling

 

De stichting heeft sinds haar oprichting uitvoering gegeven aan de doelstelling van artikel 2 door het doen van uitkeringen aan een rijke verscheidenheid van maatschappelijke, culturele en sociale instellingen.  Door de zeer brede formulering van de doelstelling (het dienen van het algemeen maatschappelijk belang binnen de provincie Fryslân en in voorkomende gevallen aan andere rechtspersonen in Nederland) heeft het bestuur een grote mate van vrijheid in zijn keuze bij het doen van uitkeringen.

Hoewel de in artikel 2 geformuleerde doelstelling in principe een ruimere toepassing niet uitsluit, beperkt het bestuur zich in de uitvoering daarvan zoveel mogelijk tot het grondgebied van de provincie Fryslân. Uitzonderingen zijn in voorkomende gevallen mogelijk.

 

Om aan deze doelstelling te voldoen bedient het bestuur zich van een aantal basale richtlijnen, noodzakelijk bij zijn keuze uit de vele aanvragen voor een uitkering uit het fonds die jaarlijks worden ingediend. Deze noodzaak klemt te meer omdat de gevraagde subsidies in de praktijk het jaarlijks beschikbare bedrag voor uitkeringen vele malen overstijgen.

 

Het bestuur betrekt de volgende richtlijnen in zijn overwegingen:

 

       Een bijdrage wordt slechts toegekend voor zover een in principe voor uitkering in aanmerking komende activiteit het algemeen maatschappelijk belang binnen het grondgebied van de provincie Fryslân dient. Slechts bij hoge uitzondering is afwijking van deze beleidsregel mogelijk.

 

       Gelet op de afkomst van de echtgenote  van de oprichter, mevrouw Elske Siderius, en het werkgebied van de stichter van het fonds en mede gezien de beperkt beschikbare middelen voor uitkeringen,  worden uitkeringen in eerste instantie en bij voorkeur verleend aan instellingen in het Zuidwestelijke en Noordwestelijke deel van de provincie Fryslân.

 

       De aantoonbare duurzaamheid van een project vormt een zwaarwegende factor in de besluitvorming van het bestuur om een project wel of niet een uitkering toe te kennen.

 

       Aanvragen die betrekking hebben op een investering in activiteiten of projecten met een aantoonbaar duurzaam karakter genieten daarom de voorkeur boven aanvragen voor activiteiten of projecten die een kortdurend, eenmalig karakter dragen.

 

       Er worden geen uitkeringen toegekend  in een exploitatietekort; er worden slechts uitkeringen toegekend voor  concrete investeringen of voor concrete doelen.

 

       Een toe te kennen uitkering kan nooit meer bedragen dan het door aanvrager aangegeven, controleerbare tekort.

 

       In beginsel worden geen uitkeringen verstrekt aan natuurlijke personen voor particuliere investeringen, maar alleen aan rechtspersonen.

 

       Een besluit tot het doen van een uitkering is in beginsel gebaseerd op een daartoe strekkende aanvraag. Het staat het bestuur echter vrij om – met in achtneming van de doelstelling van de stichting – ook ongevraagd te besluiten tot het doen van een uitkering.

 

       Een aanvraag wordt geweigerd wanneer:

Het doel waarvoor de uitkering wordt gevraagd strijdig is met het doel van de stichting; of

Ondanks een daartoe strekkend verzoek van het bestuur geen of onvoldoende nadere informatie

wordt verstrekt; of

Onvoldoende blijk wordt gegeven van de intentie van de aanvrager om een redelijke eigen financiële

inbreng te leveren aan de realisering van het beoogde doel, en het bestuur van mening is dat een

dergelijke eigen inbreng in de gegeven situatie redelijkerwijs mogelijk is.

 

              De jaarlijks uit het vermogen beschikbaar komende fondsen, worden bij voldoende  aanvragen

              jaarlijks zoveel mogelijk in hun geheel besteed aan uitkeringen.

 

Financiële verantwoording

 

De Stichting Juckema Siderius Fonds is statutair opgericht als een zuiver vermogensfonds, met dien verstande dat van de jaarlijkse zuivere inkomsten van het te beheren kapitaal , na aftrek van de noodzakelijke kosten, jaarlijks 10% aan het kapitaal van de stichting wordt toegevoegd en 90% volledig dient te worden besteed aan de uitvoering van de doelstellingen van de stichting.De toewijzingen fluctueren tussen de € 100,- en € 3000,-  per instelling, met een enkele uitschieter naar boven

 

Financiële verantwoording 2016

 

Download hier onze financiële verantwoording 2016

 

In het jaar 2016 beliepen de baten een bedrag van € 69.703,- en de lasten een bedrag van  € 17.636,- zodat het resultaat uit gewone activiteiten een bedrag beliep van € 52.067,-.

Hiervan is 90% ofwel € 46.860,- toegevoegd aan de reserves voor het uitvoeren van de doelstelling van de stichting. In 2016 is voor dit doel een bedrag van € 51.850,- toegekend, verdeeld over 33 instellingen in de provincie Fryslân.

 

Financiële verantwoording 2017

 

Download hier onze financiële verantwoording 2017

 

In het jaar 2017 beliepen de baten een bedrag van € 68.811,- en de lasten een bedrag van  € 16.370,- zodat het resultaat uit gewone activiteiten een bedrag beliep van € 52.441,-.

Hiervan is 90% ofwel € 47.197,- toegevoegd aan de reserves voor het uitvoeren van de doelstelling van de stichting. In 2017 is voor dit doel een bedrag van € 54.800,- toegekend, verdeeld over 47 instellingen in de provincie Fryslân.

 

Financiële verantwoording 2018

 

Download hier onze financiële verantwoording 2018

 

In het jaar 2018 beliepen de baten een bedrag van € 72.965,- en de lasten een bedrag van  € 12.768,- zodat het resultaat uit gewone activiteiten een bedrag beliep van € 60.197,-.

Hiervan is 90% ofwel € 54.177,- toegevoegd aan de reserves voor het uitvoeren van de doelstelling van de stichting. In 2018 is voor dit doel een bedrag van € 19.400,- toegekend, verdeeld over 26 instellingen in de provincie Fryslân.

 

Financiële verantwoording 2019

 

Download hier onze financiële verantwoording 2019

 

In het jaar 2019 beliepen de baten een bedrag van € 72.913,- en de lasten een bedrag van 

€ 15.999,- zodat het resultaat uit gewone activiteiten een bedrag beliep van € 56.914,-.

Hiervan is 90% ofwel € 51.223,- toegevoegd aan de reserves voor het uitvoeren van de doelstelling van de stichting. In 2019 is voor dit doel een bedrag van € 55.400,- toegekend / uitgekeerd, verdeeld over 46 instellingen in de provincie Fryslân.

 

Financiële verantwoording 2020

 

Download hier onze financiële verantwoording 2020

 

In het jaar 2020 beliepen de baten uit gewone activiteiten een bedrag van € 72.960,-  en de lasten een bedrag van € 13.681,- zodat het resultaat een bedrag beliep van €59.300,-.   

Hiervan is 90% ofwel € 53.370,- toegevoegd aan de reserves voor het uitvoeren van de doelstellingen van de stichting.

In 2020 is voor dit doel een bedrag van € 43.256,- uitgekeerd, verdeeld over 27 instellingen in de provincie Fryslân.

 

 

Adres en Bestuurssamenstelling

 

Postbus 29

9290 AA   KOLLUM

 

Fiscaalnr.: 00 34 94 299

 

Het bestuur bestaat uit drie personen, t.w.:

 

Mr. E.M.W. de Lange, voorzitter

Mr. P.C. Kluitenberg, secretaris / penningmeester

J.S. Jukema, lid

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden

 

De Stichting is als Algemeen Nut Beogende Instelling geregistreerd.

Stichting Juckema Sideriusfonds

Tekening: R.J. Broersma