Criteria voor het verkrijgen van subsidie

 

Het staat een ieder vrij een aanvraag bij het bestuur in te dienen voor een subsidie-uitkering. In beginsel komen alleen rechtspersonen voor uitkeringen in aanmerking. Er worden geen uitkeringen verstrekt ten behoeve van commerciŽle doeleinden of ter dekking van een tekort.

 

Aanvragen voor het verkrijgen van een subsidie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van  de Stichting. Correspondentieadres: zie hieronder.

 

Een aanvraag dient in elk geval de volgende gegevens te bevatten:

- volledige naam en adres van de aanvrager;

- het doel (project) waarvoor de subsidie wordt gevraagd, voorzien van een

† heldere motivering;

- een indicatie van het gevraagde subsidiebedrag;

- een begroting van inkomsten en uitgaven en een overzicht van de financiŽle

† situatie van de aanvrager.

 

Correspondentieadres:

 

De schriftelijke aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend op onderstaand adres:

 

Kerkstraat 7

Postbus 29

9290 AA†† KOLLUM

 

 

Procedure van behandeling van ingekomen verzoeken en verdere afhandeling van gehonoreerde verzoeken.

 

Verspreid over het jaar vergadert het bestuur van de Stichting 3 Š 4 maal per jaar, afhankelijk van het aantal ingekomen aanvragen.

.

Het bestuur beslist dan of een verzoek wel of niet zal worden gehonoreerd en laat zijn besluit daarna schriftelijk aan de aanvrager weten.

 

Aan het besluit kunnen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld over het tijdstip van uitbetaling wanneer het doorgaan van de te subsidiŽren activiteit nog niet vast ligt.

In principe vervalt het subsidie wanneer het betreffende project niet binnen twee jaar een aanvang heeft genomen of is gerealiseerd.

 

Voorwaarden

 

Wanneer het gaat om subsidiŽring van een publicatie, dient het bestuur als regel 3 bewijsexemplaren te ontvangen van de aanvrager.

In door het bestuur gesubsidiŽerde publicaties of in programmaboekjes van gesubsidiŽerde voorstellingen,† dient de ondersteuning door de Stichting Juckema Siderius Fonds te worden vermeld.

 

Rekening en verantwoording van de besteding van het subsidie

 

Na voltooiing van een op aanvraag door het bestuur gesubsidiŽerd project dient de aanvrager binnen een redelijke termijn een schriftelijke rekening en verantwoording aan het bestuur toe te zenden.

 

 

Tenslotte

 

Gelet op de financiŽle mogelijkheden van de Stichting zal het bestuur als regel een beperkte bijdrage kunnen en willen leveren. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.

Stichting Juckema Sideriusfonds

Tekening: R.J. Broersma